تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > علوم نظامی > فناوری و اطلاعات عمومی نظامی

گفتگو قفل شد
 
ابزارهای تاپیک

قانون خدمت وظيفه عمومي -آيين نامه ها-بخشنامه ها-مصوبات اجرايي
  #1  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي -آيين نامه ها-بخشنامه ها-مصوبات اجرايي

قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل پنجم - آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان:


ماده47- كليه مشمولان طبق برنامه و مدت آموزشي كه ا ز طرف ستاد مشترك ارتش و ستاد مركزي سپاه تنظيم مي گردد دوره آموزش مقدماتي نظامي را طي خواهند كرد.
تبصره 1- مشمولان فوق ديپلم جهت طي دوره درجه داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتي و تخصصي و داشتن سلامت جسمي و رواني و صلاحيت اخلاقي و سياسي به يكي از درجات گروهباني وظيفه نائل مي شوند در غير اين صورت بادرجه افرادي وظيفه به خدمت ادامه خواهندداد.
تبصره2- مشمولان ديپلمه وپايين تر پس از طي دوره مقدماتي با درجه افراد وظيفه به خدمت در نيروهاوسازمانها ي مربوطه مشغول خواهند شد.
تبصره3- در موارد ضروري نيروها وسازمانها ي نظامي وانتظامي مجاز خواهند بود تعدادي از مشمولان ديپلمه رادر تخصصهاي مورد نيازبر اساس ضوابط مندرج در آئين نامه اجرائي اين قانون انتخاب وجهت طي دوره درجه داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي اعزام دارند.
ماده48- مشمولان ليسانسيه وبالاتر پس از طي دوره مقدماتي نظامي وموفقيت در آزمايشهاي آن دارندگان دانشنامه دكترا به درجه ستوان يكمي وسايرين به درجه ستوان دومي وظيفه نائل خواهند شد.
تبصره1- در صورتيكه مشمولان موضوع اين ماده در آزمايشهاي دوره مقدماتي نظامي مردود شوند و يا طبق نظر شوراي مركز آموزشي از لحاظ جسمي مكتبي و اخلاقي صلاحيت لازم جهت نيل به درجه افسري را نداشته باشند براي طي دوره درجه‌داري اعزام خواهند شد.
تبصره2- در صورتي كه مشمولان موضوع اين ماده در آزمايشهاي دوره آموزشي افسري وظيفه مردود گردند يا از لحاظ مكتبي واخلاقي واجدصلاحيت نيل به مقام افسري بر حسب تشخيص شوراي مركز آموزشي مربوط نباشند بقيه خدمت دوره ضرورت رايكي از درجات گروهباني وظيفه انجام خواهند داد.
تبصره3- در صورتي كه مشمولان موضوع اين ماده در هريك از مراحل آموزشي به علل سياسي وامنيتي واجد صلاحيت نيل به مقام افسري تشخيص داده نشوند بقيه خدمت دوره ضرورت رامانند افراد وظيفه انجام خواهند داد.
ماده49- حقوق ماهانه افسران -درجه داران-دانشجويان و دانش آموزان وافراد وظيفه به شرح زير خواهد بود:
الف-حقوق افسران وظيفه به ميزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران همدرجه كادر ثابت .
ب-حقوق درجه داران وظيفه:
1-گروهبان سوم 115واحد حقوقي.
2-گروهبان دوم 125واحد حقوقي.
3-گروهبان يكم 135واحد حقوقي.
ج-حقوق دانشجويان وظيفه در مدت آموزش مقدماتي ودانش آموزان وظيفه در مدت آموزش مقدماتي وتخصصي2000ريال .
د-حقوق دانشجويان وظيفه در مدت آموزش تخصصي2500ريال.
هـ-حقوق ماهانه افراد وظيفه به ميزاني است كه هرسال در بودجه وزارت دفاع پيش بيني مي شود .
ماده50- افسران و درجه داران وظيفه درصورت اعزام به ماموريت يا انتقال يا خدمت در مناطق بد آب وهوامشمول مقررات فوق العاده و مزاياي مربوط به افسران و درجه داران كادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود و در صورتي كه در يگانها وقسمتهائي كه پرسنل كادر ثابت آنها از مزاياي قانوني خاص استفاده مي كنند ، مشغول خدمت شوند در شرايط مشابه از مزاياي مزبور نسبت به حقوق خويش استفاده خواهند كرد.
تبصره 1- افسران و درجه داران وظيفه اي كه در محل سكونت خود خدمت مي نمايند،از مقررات مربوط به بدي آب و هوا ،مذكور در اين ماده استفاده نخواهند كرد .
تبصره 2- سربازان وظيفه در غير زمان جنگ يا بسيج عمومي به طور اجبار بيش از يكسال (نيمي از مدت خدمت)از خدمت خود رادر نقاط بد آب وهوا خدمت نخواهند كرد.
تبصره3- طبقه بندي مناطق از نظر آب وهوا طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك با هماهنگي سازمان امور اداري واستخدامي كل كشور تهيه و تصويب وزير دفاع برسد.
تبصره4- به افسران ودرجه داران وظيفه اي كه بنا به تقاضاي شخصي منتقل مي شوند هزينه سفر و فو ق العاده انتقال تعلق نمي گيرد .
ماده51- به پرسنل وظيفه اي كه در عمليات جنگي شركت مي نمايند،فوق العاده عملياتي بر طبق ضوابطي كه توسط وزارتين دفاع وسپاه پاسداران تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد پرداخت خواهد شد.
ماده52- ميزان مرخصي پرسنل وظيفه در مدت خدمت ونحوه استفاده از آن طبق مقررات مرخصي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ماده53-كساني كه در حين خدمت وظيفه عمومي در هر يك از دورهاي ضرورت ،احتياط وذخيره به سبب انجام وظيفه و شركت در عمليات رزمي ويا قيود خدمتي شهيد يا فوت يا معلول شوند از لحاظ ميزان ونحوه پرداخت حقوق وظيفه و مستمري مشمول قوانين ومقررات مربوط به پرسنل كادر ثابت هم درجه مي باشند و حقوق وظيفه ومستمري آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ها يا سازمانهاي مربوطه پرداخت مي گردد.
تبصره 1- در صورتي كه مشمولين اين ماده قبل از ورود به خدمت وظيفه عمومي از كارمندان دولت يا سازمانهاي تابع يا وابسته به دولت بوده وآخرين حقوق دريافتي آنان از سازمان مربوطه از ميزان حقوقي كه برابر اين قانون به آنان تعلق مي گيرد،بيشتر باشد حقوق وظيفه ومستمري وارث آنان براساس حقوق بيشتر پرداخت خواهد شد.
تبصره2-كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون از بودجه وزارتخانه ها يا سازماني حقوق وظيفه يا مستمري در يافت مي داشته اند حقوق آنان كماكان از همان محل پرداخت خواهد شد.
ماده54- پرسنل وظيفه اي كه در حين خدمت وظيفه عمومي اسير يا مفقود الاثر بشوندتا پايان اسارت يا تعيين تكليف ،عائله تحت تكفل آنان به ترتيب زير حقوق دريافت خواهند نمود :
الف-در دوره ضرورت از حقوق مربوطه وپس از پايان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتياط.
ب- در دوره ذخيره از حقوق يك درجه بالاترهم طبقه احتياط و ذخيره .
تبصره-شرايط لازم براي اسير و مفقودالاثر شناخته شدن پرسنل در آئين نامه اجرائي اين قانون پيش بيني خواهد شد.
ماده55- دولت موظف است لايحه نحوه كمك به خانواده هاي مشموليني راكه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود رااز دست مي دهند تهيه و ظرف مدت 6ماه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________5 تاپیک آخر توسط Alireza_Mahan23
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
جاسوس‌های پرنده آمریکا با کدام تجهیزات ویژه به... اسلحه و جنگ افزار Alireza_Mahan23 0 699 16/04/2017 14:15
نگاهی به توانمندی صنایع هوایی چین:از هرکولس... اسلحه و جنگ افزار Alireza_Mahan23 0 692 16/04/2017 14:04
جنگنده پیشرفته و پنهانکار نسل پنجم قاهر 313 ساخت... اسلحه و جنگ افزار Alireza_Mahan23 0 685 16/04/2017 13:54
مشخصات تبلت 10 اینچی جدید سامسونگ لو رفت Samsung Alireza_Mahan23 0 1867 03/05/2016 15:18


  #2  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظیفه عمومی - فصل اول - کلیات:

ماده1- دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون ميباشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جزء در موارد مصرحه در اين قانون نميتوان از خدمت معاف كرد.
تبصره1- با توجه به اصل 151 قانون اساسي واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظف است در اسرع وقت امكانات آموزش نظامي اتباع اناث دولت جمهوري اسلامي ايران با رعايت كليه موازين شرعي فراهم نمايد. اين آموزش براي اناث الزامي نيست.
تبصره2- وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران آموزشهائي را كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است طبق موازين اسلامي در برنامه‌هاي آموزشي مقاطع تحصيلي راهنمائي و دبيرستان پيش بيني نمايد. معلمان واجدشرايط در امر آموزش نظامي دانش آموزان الويت دارند. اين آموزش الزامي براي دختران در زمينه‌هاي دفاع غيرنظامي خواهد بود.
آئين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده2- هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن 19 سالگي ميشود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.
ماده3- سن مشمولان و افراد تحت تكفل از لحاظ خدمت وظيفه و معافيت از آن تابع مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده هر گونه تغييري كه بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بود.
تبصره- در صورتي كه اختلاف بين سن واقعي مشمول (طبق نظريه شوراي پزشكي مندرج در تبصره 1 ماده 41 اين قانون) و سن مندرج در شناسنامه اوليه بيش از 5 سال باشد، طبق نظر شوراي پزشكي عمل خواهد شد.
ماده4- خدمت وظيفه عمومي 30 سال است و مراحل آن براي كليه مشمولان بشرح زير است:
الف- دوره ضرورت دو سال و در صورتي كه مشمولان مازاد بر نياز باشند شوراي عالي دفاع ميتواند اين مدت را تا 18 ماه تقليل دهد.
ب- دوره احتياط 8 سال.
ج- دوره ذخيره اول 10 سال.
د- دوره ذخيره دوم 10 سال.
تبصره1- تاريخ شروع و پايان خدمت در مراحل احتياط و ذخيره از تاريخ پايان خدمت دوره ضرورت محاسبه ميگردد و در هر حال تاريخ خاتمه آن از سن 50 سالگي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره2- در مواقع ضرورت و بسيج همگاني ممكن است افراد مشمول اين قانون تا سن شصت سالگي نيز احضار شوند.
تبصره3- مفاد بند الف اين ماده نسبت به مشمولاني مجري است كه از اول فروردين ماه سال 1363 به خدمت اعزام شوند.
ماده5- كليه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام ميشوند و پس از فراگرفتن آموزشهاي نظامي لازم بقيه خدمت دوره ضرورت را در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران انجام خواهند داد. تعيين ترتيب تقدم براي استفاده از مشمولان مزبور در هر يك از سازمانهاي نظامي و انتظامي و نحوه سهيمه بندي آنها توسط ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد.
تبصره1- تعيين تعداد سهيمه هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي از مشمولين هر دوره به وسيله كميسيوني انجام خواهد شد كه از نمايندگان نيروهاي مزبور و به رياست رئيس اداره وظيفه عمومي تشكيل ميگردد.
تبصره2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميتواند مشمولين مورد نياز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذيرش سپاه از بين دارندگان دفترچه آماده به خدمت در حد سهميه تعيين شده انتخاب و قبل از تاريخ اعزام آنان ليست اسامي آنها را به اداره وظيفه عمومي اعلام نمايد. اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار ميگيرند.
تبصره3- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند طبق اصل 147 قانون اساسي پرسنل كادر ثابت و وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور توليدي، عمراني، تحقيقاتي، آموزشي، بهداشتي و درماني با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در حدي كه به آمادگي رزمي آنها آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهند.
ماده6- قانون خدمت نيروهاي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 24/9/58 شوراي انقلاب و الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ابقاء و مشمولين مذكور در آن قانون پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي بعد از تامين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداري انجام ميدهند.
ماده7- قانون معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت وظيفه عمومي مصوب 27/2/58 شوراي انقلاب ابقاء و مشمولين مذكور در آن قانون پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي بقيه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام خواهند داد.
ماده8- داوطلبان شغل معلمي خلباني در آموزشگاه فنون هواپيمائي به شرط سپردن تعهد و انجام ده سال خدمت و داوطلبان شغل تكنيسيني هواپيما در اين آموزشگاه به شرط سپردن تعهد و انجام دوازده سال خدمت از انجام خدمت وظيفه معاف خواهند بود.
ماده9- دانشجويان دوره چهارساله آموزشي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت‌ كش و سازمان بنادر و كشتيراني به شرط سپردن تعهد و انجام 10 سال خدمت در شركتهاي مذكور پس از طي دوره آموزش مقدماتي و تخصصي در نيروي دريائي و بر روي عرشه ناوهاي نيروي دريائي از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده10- انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ميباشد و فتوكپي مدرك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله ميباشد.
الف- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
ب- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
ج- كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمنهاي قانوني.
د- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ه- صدور پروانه كسب و اجاره اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني .
و- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ز- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.
ح- استخدام به هر صورت (رسمي،پيماني،روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.
تبصره 1- در مواردي كه ضرورت يا حرج ايجاب كند كه معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زيان مالي بر شركاء ديگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخيص موضوع به عهده محاكم صالحه است.
تبصره 2- ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول ميباشد، به قوت خود باقي است.
ماده11- در زمان جنگ و بسيج همگاني در صورت لزوم كساني كه به علتي در زمان صلح از معافيت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده‌اند، نيز به خدمت احضار و از حقوق و مزاياي مشمولين دوره احتياط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.
ماده12- كارگران و مستخدمين موسسات دولتي و نهادهاي قانوني و سازماني وابسته به دولت كه خدمت دوره وظيفه عمومي را انجام ميدهند پس از پايان خدمت مجددا به كار اوليه خود اشتغال خواهند يافت و كارفرما يا مسئولين مربوطه مكلفند آنان را به كار اوليه خود بگمارند.
تبصره 1- در مورد موسسات خصوصي كارفرما يا مسئولين مربوطه در صورتي مكلفند آنان را به كار اوليه خود بگمارند كه در قرارداد استخدام اين مسئله شرط شده باشد.
تبصره2- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده13- مشمولاني كه با طي دوره دانشكده‌ها و آموزشگاههاي نظامي انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام شوند مدت تحصيل آنها جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد، از دوره خدمت آنان به نسبت كسري خدمت تا ده سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب ميشود.
تبصره1- آن عده از محصلين مراكز آموزشي كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي كه قبل از نيل به درجه با پايان دوره آموزشي (در مورد كميته و سپاه) مستعفي يا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلي انجام خواهند داد.در صورتي كه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيتي كه ناشي از اعمال ارادي آنان نباشد بركنار گردند مدت تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره2- افسران و همافران و درجه داران كادر ثابت و اعضاء ثابت سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي در صورتي كه به موجب مقررات استخدامي مربوطه از خدمت مستعفي يا اخراج شوند مدت تحصيل آنان قبل از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي (در مورد كميته يا سپاه) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد و اگر بعد از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي از خدمت مستعفي يا اخراج گردند و مدت خدمت آنان از دو سال كمتر باشد و بقيه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال با درجه سربازي وظيفه انجام خواهند داد.
ماده14- مشمولاني كه بعنوان كارمند رسمي با تعهد 9 سال خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام شوند پس از انجام تعهد مزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد. مدت تعهد مزبور در نقاط بد آب و هوا 6 سال ميباشد در صورتيكه كارمندان فوق الذكر از گروه پزشكي و فني كه داراي مدرك فوق ديپلم به بالا در اين دو رشته ميباشند مدتهاي فوق به ترتيب 6 سال و 4 سال خواهد بود.
تبصره 1- آن عده از كارمندان فوق كه بعلت انتزاع قسمت مربوطه از نيروهاي نظامي و انتظامي به يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري و هلال احمر يا نهادهاي قانوني منتقل شوند، بقيه مدت تعهد خود را در سازمان جديد انجام خواهند داد.
تبصره2- سازمانهاي استخدام كننده كارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهد به كارمندان مزبور آموزش نظامي عمومي بدهند.
تبصره3- كارمندان فوق كه قبل از انجام خدمت مورد تعهد بنا به تشخيص نيرو يا سازمان مربوطه به عللي خارج از اعمال ارادي خود از خدمت بركنار شوند، در صورتيكه مدت خدمت آنان در نقاط عادي و بد آب و هوا و حداقل به ترتيب به 5 سال و 3 سال بالغ گردد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و چنانچه كمتر از مدتهاي مذكور خدمت نموده باشند به ازاء هر يك سال كسري 4 ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد و در هر حال خدمت دوره ضرورت اين قبيل از كارمندان كمتر از 4 ماه نخواهد بود.
ماده15- سربازان وظيفه‌اي كه حين انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهينامه دوره ابتدايي و با تعهد 5 سال خدمت پيماني براي خدمت در مشاغل سازماني مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام گردند، تا 2 سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و در صورتيكه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي و يا بركنار گردند، چنانچه مشمول معافيتهاي قانوني نباشند بدون احتساب مدت تعهد انجام شده بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد.
ماده16- كليه مشمولاني كه وارد خدمت دوره ضرورت ميشوند طبق آئين نامه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و مقام رهبري (فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد.
منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #3  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل دوم - احضار براي دوره ضرورت:


ماده17- در مواقع ضروري ممكن است بنا به مقتضيات يا پيشنهاد شوراي عالي دفاع و فرمان فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مقام معظم رهبري) مشمولين وظيفه عمومي دوره ضرورت بيش از 2 سال به خدمت ادامه داده و يا قبل از خاتمه 2 سال از خدمت مرخص شوند كه در صورت اول به ميزان 2 برابر خدمت اضافي از ادوار خدمت آنان در دورهاي احتياط و ذخيره كسر ميشود.
ماده18- به وضع مشمولان خدمت وظيفه عمومي يكسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يعني در سالي كه مشمولان در آن سال وارد سن 19 سالگي ميشوند رسيدگي خواهد شد.
ماده19- كساني كه به سن 19 سالگي ميرسند پس از انتشار آگهي احضار موظفند براي روشن نمودن وضع مشموليتشان به سازمان وظيفه عمومي محل تولد مراجعه و خود را معرفي نمايند و در صورتيكه در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند ميتوانند به سازمان وظيفه عمومي محل اقامت خود مراجعه كنند.
مشمولان مقيم خارج از كشور بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنند.
ماده20- اداره ثبت احوال هر محل مكلف است صورت اسامي متولدين ذكور شهرستان يا بخشهاي حوزه ماموريت خود را كه در سال بعد بايد به وضع مشموليت آنان رسيدگي شود، بطور تفكيك در 4 نسخه تهيه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعي كه براي رسيدگي به امر وظيفه عمومي تعيين شده و يا خواهد شد تسليم كنند.

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #4  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل سوم - رسيدگي:


ماده21- حوزه هاي وظيفه عمومي تهران و مراجعي كه در هريك از مراكز شهرستانها وبخشها مسئول رسيدگي به امور وظيفه عمومي محل مي باشند زير نظر ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران انجام خواهند نمود.
تبصره1- رئيس اداره وظيفه عمومي از نظر سازماني معاون فرمانده ژاندارمري كل در امر وظيفه عمومي بوده وبنا به پيشنهاد فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران وتصويب وزير كشور تعيين مي گردد.
تبصره2- رئيس اداره وظيفه عمومي موظف است كليه دستورالعمل ها وبخشنامه ها و اطلاعيه ها يي را كه به نحوي به نيروهاي نظامي وانتظامي و مراجع قضائي مرتبط باشند و اموراجرائي مربوطه را درشورايي كه باشركت نمايندگان وزارت كشور، ستاد مشترك ، ستاد مركزي سپاه ويك داديار به نمايندگي ديوان عالي كشور زيرنظررئيس اداره وظيفه عمومي تشكيل مي شود، هماهنگ نمايد.
ماده22- نمايندگان كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور هاي خارج مسئول اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به مشمولان مقيم حوزه هاي ماموريت خود مي باشند و موظفند به وضع مشموليت آنان رسيدگي كرده ونتيجه اقدامات را از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي اعلام دارند.
ماده23- مشمولاني كه براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مسافرت مي كنندپس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل همچنين مشمولاني كه پس از احضار به خدمت طبق آئين نامه اجرائي اين قانون به طور موقت به خارج از كشور مسافرت مي كنند در پايان مدت تعيين شده بايد جهت رسيدگي به وضع مشموليتشان خود را به سازمان وظيفه عمومي داخل كشور معرفي كنند.
ماده24- به وضع مشمولاني كه ادعاي تكفل نمايند د رمراكز شهرستانها و بخشها توسط هياتي مركب از اشخاص زير رسيدگي مي شود:
الف-بخشدار محل يانماينده او.
ب-رئيس سازمان وظيفه عمومي محل يانماينده او.
ج-نماينده دادستان شهرستان ودر صورت نبودن دادسرا ووجود دادگاه صلح ، نماينده دادگاه.
د-يكنفر از نمايندگان شوراي اسلامي شهرستان يا شوراي اسلامي بخش يا شهر به معرفي شوراي مربوطه
ماده25- درصورتيكه مشمول يا افراي از بستگان او كه مدعي كفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمايند كه حقي ازآنان تضييع شده است همچنين هريك از اعضاي هيات رسيدگي ويافرمانده رده سازماني بالاتر اويا رئيس اداره وظيفه عمومي مي توانند با ذكر دليل موجه به راي صادره از هيات رسيدگي اعتراض نمايند و پرونده مشمول در هيات رسيدگي تجديد نظر مطرح وراي هيات مزبور به استثناي موارد منطبق باماده 29 اين قانون قطعي و غير قابل اعتراض است.
اعتراض به راي سربازي مانع اعزام مشمول به خدمت وظيفه نمي باشد.
ماده26- هيات رسيدگي تجديد نظر در سازمان وظيفه عمومي تهران و مراكز هنگها و گردانهاي مستقل ژاندارمري با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:
الف- فرماندار يا معاون او.
ب- در سازمان وظيفه عمومي تهران رئيس سازمان يا جانشين او، در هنگها و گردانهاي مستقل ژاندارمري فرمانده هنگ يا گردان مستقل يا معاون آنها.
ج- دادستان شهرستان يا يكي از دادياران.
د- فرمانده سپاه شهرستان يا قائم مقام وي.
ه- يك نفر به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان مربوطه.
ماده27- در مورد موارد 24 و 26 تشكيل جلسات با دو سوم اعضاء و تصويب با اكثريت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.
ماده28- در صورتي كه حداكثر ظرف 5 سال از تاريخ صدور راي هيات تجديد نظر معلوم شود كه نظر هيات رسيدگي تجديدنظر منطبق با اصول و قوانين جاري نبوده و اهميت آن به حدي باشد كه در وضع مشمول موثر باشد پرونده به وسيله رئيس اداره وظيفه عمومي به يكي از هياتهاي رسيدگي تجديد نظر ارجاع خواهد شد و نظر اين هيات قطعي و لازم الاجراء است.
ماده29- در صورتي كه در حين انجام خدمت دوره ضرورت مشمول يا يكي از كسان تحت تكفل او ادعاي كفالت كند فرماندهان و روساي مربوطه مكلفند مراتب را به حوزه هاي وظيفه عمومي يا گروهانهاي اعزام كننده مشاراليه اعلام دارند كه در اسرع وقت وضع مشمول در هيات رسيدگي مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ شود.
ماده30- به ادعاي كفالت مشمولاني رسيدگي ميشود كه غيبت نداشته باشد مگر اينكه در موقع احضار و در طول مدت غيبت و حين رسيدگي حائز شروط معافيت كفالت بوده باشند كه در اين صورت اين قبيل مشمولان از معافيت كفالت استفاده خواهند كرد. (با در نظر گرفتن ماده 55)
تبصره- رئيس اداره وظيفه عمومي يا نماينده او در صورتيكه دلائل و مدارك مثبته‌اي مبني بر معافيت از خدمت در پرونده موجود باشد ميتواند براي يك دوره دستور عدم اعزام صادر نمايد.

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #5  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل چهارم - معافیت‌ها:


بخش اول-معافيت تحصيلي:

ماده31- دانش آموزان دانشسراهاودانش آموزان چهارساله آخر متوسطه وهنرآموزان
هنرستانهاوآموزشگاههاي فني وحرفه اي كه ارزش تحصيلي ديپلم آنهاازطرف مراجع صلاحيت دارمعادل متوسطه كامل شناخته شده تحصيل نمايند ودانشجويان وهنرجويان دانشگاههاوموسسات آموزش عالي اگردرحين تحصيل به سن مشموليت برسند تازماني كه به تحصيلات خو ادامه دهند ازاعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده32- طلاب علوم ديني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت ويا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شوراي مديريت حوزه علميه قم ويانماينده رسمي آن در شهرستانها به تحصيل اشتغال ورزند درمد ت تحصيل مي توانند از مزاياي ماده31قانون استفاده كنند.ارزشيابي ميزان تحصيل باشوراي مديريت ويا نماينده آن خواهد بود.
تبصره- مشمولان ديپلمه كه دوره سطح وياحداقل 6سال دوره خارج راگذرانده باشندبه ترتيب همانند مشمولان ليسانس ودكتر خواهند بود وچنانچه بدون ديپلم دورهاي مذكور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق ديپلم وفوق ليسانس مي باشند ودر هر صورت طلابي كه به درجه اجتهاد نايل گردند همانند مشمولين دكترا مي باشند.
ماده33- صدور كارت معافيت تحصيلي دانش آموزان وهنر جويان و دانشجويان و طلاب علوم ديني موكول به گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طرف مقامات صالحه بوده ومدت اعتبار آن يكسال تمام است.
ماده34- دانش آموزان وهنرجويان و دانشجويان وطلاب علوم ديني مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج ويا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود رامعرفي كنند.
مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولان رابا ذكر مشخصات كامل ونشاني ورشته تحصيلي به طور انفرادي وبدون تاخير به سازمان وظيفه عمومي محل ارسال دارند.
تبصره1- مشمولاني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج ازكشور تحصيل مي كنند پس از ترك تحصيل ويا فراغ از تحصيل موظفند حداكثر ظرف يكسال خود را به سازمان وظيفه عمومي مربوط در داخل كشور معرفي كنند .
تبصره2- مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصيل اين قبيل مشمولان را از تاريخ تسليم مدارك حداكثر ظرف دو ماه تعيين و به آنها تسليم ومراتب را به اداره وظيفه عمومي اعلام كنند .
ماده35- مشمولان ديپلمه كه باداشتن برگه آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودي يكي از دانشگاههايا موسسات آموزش عالي داخل كشور قبول شده تازماني كه به تحصيل اشتغال دارند،مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند مشروط به اينكه داراي غيبت غير موجه نباشند -اين معافيت فقط براي يك بار داده خواهد شد .
ماده36- فارغ التحصيلان ديپلمه در صور تي كه از نظر مقررات اين قانون وبنا به گواهي وزارت فرهنگ وآموزش عالي حائز شروط اشتغال به تحصيل در خارج از كشور باشند و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي مورد تاييد وزارت فرهنگ وآموزش عالي باشد مي توانند با استفاده از مقررات معافيت تحصيلي بزاي ادامه تحصيل به خارج كشور مسافرت كنند.( اين ماده به استناد قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور لغو شده است )
ماده37 - دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند در صورتي كه مورد تاييد وزارت آموزش و پروش باشد مي توانندازمعافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايند.
تبصره - فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور همچنين كساني كه قانونا تحت كفالت و يا ولايت قانوني آنهاهستند تا اخذ ديپلم از مقررات اين ماده مستثني بوده و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي عالي و دانشگاهي با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي بلا مانع خواهد بود.
ماده38 - آئيننامه اجرائي مواد اين بخش از طرف وزارتخانه هاي كشور ، دفاع ، سپاه آموزش وپرورش و فرهنگ وآموزش عالي وباكسب نظر از شوراي مديريت حوزه علميه قم و اداره وظيفه عمومي تهيه وتصويب وبه موقع اجراگذاشته خواهد شد .

بخش دوم -معافيت پزشكي:

ماده39- مشمولان خدمت وظيفه عمومي از نظر وضع مزاجي واستعداد جسمي و رواني به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي شود :
1- كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قادر به انجام خدمت هستند .
2- كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غير رزمي مي باشند .
3- كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
4- مشمولاني كه به علت نقص عضو ويا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
تبصره 1- نحوه طبقه بندي مشمولان و طرز معاينه و ضوابط پزشكي آنها به موجب آئين نامه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خواهد بود كه وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب وزارتخانه هاي بهداري ، كشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد رسيد.
تبصره 2 - مشمولان موضوع بند 2 اين ماده كه براي انجام خدمت در مشاغل غير رزمي نيروهاي نظامي يا انتظامي اختصاص داده ميشوند ، آن قسمت از برنامه آموزش عملي و نظامي را كه به تشخيص كميسيون پزشكي مراكز آموزش نيروهاي مسلح با سلامتي آنان منافات داشته باشد انجام نخواهند داد.
ماده40- به مشمولاني كه به علت ابتلا به بيماري موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند براي مدتي كه شوراي پزشكي تعيين مي نمايد و در هر حال متجاوز از يك سال نخواهد بود معافيت موقت پزشكي داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بيماري به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نيز قادر به انجام خدمت نباشند به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
تبصره 1- مشمولان پزشك فقط در صورتي معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته مي شوند به قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند. آن تعداد از مشمو لين خدمت دوره ضرورت پزشك كه از سلامتي كامل برخوردار نيستند ليكن قادر به طبابت مي باشند ، به خدمت دوره ضرورت اعزام مي گردند و برابر نظر شورا هاي پزشكي ا زخدمت سنگين معاف خواهند شد .
تبصره 2- در زمان جنگ يا بسيج همگاني مي توان افرادي را كه در زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز به خدمت احضار كرد.
ماده41 - معاينه مشمولان وسيله يك نفر پزشك از نيروهاي مسلح انجام مي شود و در صورت نبودن پزشك ازنيروهاي مسلح از پزشكان غير نظامي كه صلاحيت آنان وسيله بهداري محل و فرماندار يا بخشدار محل تاييد شده باشد استفاده خواهد شد .
تبصره1- اظهار نظر در مورد معافيت پزشكي مشمولان بايد توسط سه نفر پزشك كه مورد تاييد رئيس بهداري و فرماندار محل باشند انجام شود وراي اكثريت اين پزشكان معتبر است.
تبصره2- مديران عامل بهداري هر استان موظفند پزشكان مورد نياز شوراهاي پرشكي موضوع تبصره را تعيين و به فرمانداري محل معرفي نمايند.
ماده42- در صورتي كه مشمولان در حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماريهايي شوند كه پس اتمام مدت معالجه كه كمتر از 6ماه نباشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارستانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تاييد عقيدتي -سياسي در نيروي مربوطه هستند قادر به انجام خدمت نباشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود .
تبصره- دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي گردد .
ماده43- چنانچه رئيس اداره وظيفه عمومي ظرف5 سال به نحوي اطمينان حاصل نمايند كه مشمولي با تقلب و دسيسه در معاينه پزشكي معافيت اخذ نموده يا برخلاف اين قانون و آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي از خدمت دوره ضرورت معاف تشخيص داده شده از اين قبيل مشمولان توسط شوراي عالي پزشكي كه از 5نفر از پزشكان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد معاينه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر اين شورا قطعي و لازم ا لجرا است

بخش سوم معافيت كفالت:

ماده44- مشمولان زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند :
الف- يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهر كه قادر به اداره امور خود نباشد.
ب- يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهر صغير .
ج- يگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتي كه تا سن 24سالگي مجرد باشد .
د- از 2يا3 برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان تا خاتمه خدمت ديگري به خدمت دوره ضرورت يا احتياط اعزام نخواهدشد وترتيب تقدم در اعزام بر مبناي سن مشمول خواهد بود.
هـ -مشمولين غير غايب كه داراي همسر يا فرزند تحت تكفل مي باشند تا تصويب و اجراي لايحه مذكور در ماده55 اين قانون در زمان صلح .
بديهي است پس از تصويب و اجراي لايحه مذكور به شرط نداشتن مانع ديگري مشمولين فوق به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره 1- مشمولان بندهاي الف و ب چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت از خدمت باشند در پايان سال 5 به آنها معافيت د رزمان صلح داده خواهد شد و مشمولين بند ج تا پايان سن 24 سالگي خواهر مي توانند سالانه از معافيت موقت استفاده و سپس به شرط نداشتن مانع ديگري به خدمت اعزام شوند.
تبصره 2 - مشمولاني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوند در صورتيكه در تاريخ هاي معينه بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند از معافيت موضوع اين ماده محروم ميشوند.( با توجه به ماده 55 )
ماده45- ماده 45 ملغي شده است .
ماده46 - مشمولاني كه ادعاي كفالت مي كنند مي توانند مدارك لازم را پيش ا ز اعزام به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت خود تسليم كنند.
تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آنها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد بود .
تبصره - در هر سال كه مشمولان سالم و بلامانع ، نياز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي را تامين نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و مشمولاني كه داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #6  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل ششم - احضار در مراحل احتياط و ذخيره:

ماده56- شوراي عالي دفاع مي تواند يك يا چند طبقه از افسران و درجه داران وافراد وظيفه كه خدمت دوره ضرورت را انجام دادهاند و در دورهاي احتياط وذخيره خدمت وظيفه عمومي هستند براي تجديديا تكميل آموزش نظامي فراخوانده يا پيشنهاد بسيج همگاني به مقام رهبري بنمايد.نحوه احضار ومهلت معرفي فراخواندگان همچنين كساني كه به علل ناشي از وضع جسماني يا اجتماعي يا حساسيت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي معاف شوند در آئين نامه اجرائي اين قانون كه توسط وزارتين دفاع وسپاه تهيه وبه تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد ،تعيين خواهد شد .
ماده57-كليه فراخواندگان براي خدمت دوره احتياط و ذخيره ويا تجديد ويا تكميل آموزش يا بسيج همگاني حقوقي معادل حقوق ثابت افسران ،درجه داران و افرادكادر ثابت هم درجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه هاي مربوطه دريافت خواهند شد .
تبصره 1- فراخواندگان موضوع اين ماده در صورتي كه كارمند يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ويا وابسته به دولت باشتند ما به التفات حقوق و مزاياي خود رااز سازمان متبوع دريافت خواهند داشت.
تبصره 2- ميزان حقوق پرسنل احتياط و ذخيره در زمان جنگ بنا بر پيشنهاد ستاد مشترك و تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #7  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل هفتم - غيبت مشمولان وظيفه عمومي و جرائم و مجازاتها:


بخش اول - غيبت مشمولان خدمت وظيفه عمومي:

ماده58- مشمولان خدمت وظيفه عمومي (ضرورت، احتياط، ذخيره) كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند و در مهلت يا موعد مقرر كه از طرف اداره وظيفه عمومي اعلام شود خود را معرفي نكنند همچنين مشمولاني كه معافيتهاي موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف يكماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده و پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي‌شوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در محاكم صالحه قضائي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و چنانچه داراي عذر موجه نباشند، به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد شد:
الف- مشمولان غايب زمان صلح كه در زمان صلح خود را معرفي كنند پس از تعيين تكليف مشموليت يا انجام خدمت دوره ضرورت به مدت 6 ماه تا يكسال و مشمولاني كه دستگير شده باشند به مدت يكسال تا دو سال از دريافت كارت پايان خدمت يا معافيت محروم خواهند شد.
ب- مشمولان غايب زمان صلح كه خود را در زمان جنگ معرفي نمايند پس از پايان خدمت يا تعيين تكليف از نظر مشموليت به مدت يك تا دو سال و كساني كه دستگير شوند به مدت 3 تا 5 سال از دريافت كارت پايان خدمت يا كارت معافيت محروم خواهند شد.
ج- مشمولان غايب زمان جنگ كه خود را در زمان جنگ معرفي كنند، پس از پايان خدمت يا تعيين تكليف از نظر مشموليت به مدت يك تا دو سال و كساني كه دستگير شوند به مدت 3 تا 5 سال از دريافت كارت پايان خدمت يا معافيت محروم خواهند شد.
د- مشمولان غايب زمان جنگ كه خود را در زمان صلح معرفي كنند، پس از پايان خدمت تا تعيين تكليف از نظر مشموليت به مدت 5 تا 7 سال و كساني كه دستگير شوند به مدت 7 تا 10 سال از دريافت كارت پايان خدمت يا معافيت محروم خواهند شد.
تبصره1- قاضي مي‌تواند غايب را به مجازات(تعزير) ديگري كه خود صلاح بداند به جاي مجازاتهاي فوق محكوم نمايد.
تبصره2- مشمولاني كه تا تاريخ تصويب اين قانون غايب شناخته شده‌اند چنانچه داخل كشور باشند ظرف 6 ماه و آنهائي كه در خارج باشند ظرف يكسال براي رسيدگي به وضع مشموليتشان خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي معرفي نمايند به جز مشمولان بند «د» محروميتهاي مندرج در ماده در مورد آنان اجرا نخواهد شد.

بخش دوم - جرائم و مجازاتها:

ماده59- مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا پس از خاتمه آموزش بيش از مدت 6 ماه مرتكب فرار از خدمت بشوند پس از دستگيري يا معرفي بدون احتساب مدت قبلي خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.
ماده60- كساني كه با روشهايي همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت، فريب دادن مشمول و ديگر انواع تقلب موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند به ازاء هر مورد معافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير مي‌شوند.
ماده61- پرسنل ادراه وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نمايندگان شوراها و انجمنهاي اسلامي چنانچه با سوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غيرحق فراهم سازندبه كسر نصف حقوق از 6 ماه الي يكسال براي فرد اول و انفصال دائم از خدمت براي فرد دوم در دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره1- نمايندگان شوراها و انجمنها ي اسلامي كه سوءنيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي رابه خدمت وظيفه عمومي من غير حق فراهم سازند علاوه بر اخراج از شوراها وانجمنها به ازاءهر مورد معافيت به تعزير طبق قانون تعزيرات محكوم مي شوند.
تبصره2- هرگاه اعمال ارتكابي متخلفين مذكور دو ماده فوق عناوين خاص ديگري داشته باشد كه مستلزم كيفر خاصي باشد به آن كيفر نيز محكوم مي شوند.
ماده62- استخدام مشمولان غير غايب درنيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با رعايت مقررات اين قانون از محدوديت مقرر در موارد فوق مستثني است.
ماده63- استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولين غايب در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هريك از افراد اول ودوم به كسر نصف حقوق از 6ماه الي يكسال ودر صورت تكرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.
ماده64- اشتغال به كار مشمولان با برگ معافيت موقت يا دفترچه آماده به خدمت فقط درمدت اعتبار بلامانع است.
ماده65-كليه افرادي كه از اول مهرماه سال يكهزار وسيصدوپنجاه و نه تا پايان جنگ تحميلي در خدمت وظيفه عمومي بوده اندويا خواهند بوداز لحاظ استخدام در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته بر ساير افرادي كه در شرايط مشابه هستند حق تقدم دارند.
ماده66-آئين نامه اجرائي اين قانون جز در مواردي كه درموارد اين قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است توسط وزارتخانه هاي كشور ، دفاع و سپاه تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده67-كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
تبصره-قانون مربوط به معافيت يك نفر از خانوده شهداء ازشمول اين قانون مستثني است. قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه وهفت تبصره در جلسه روزيكشنبه بيست ونهم مهرماه يكهزار و سيصد وشصت وسه مجلس شواري اسلامي تصويب ودر تاريخ 8/8/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #8  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
قانون خدمت وظيفه عمومي - قوانین الحاقی:


الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1366/8/3
از تاريخ 13/8/1363 (تاريخ ابلاغ قانون خدمت وظيفه عمومي )مشمولان مذكور در قانون تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماريهاي مصوب 18/5/1362 و مشمولان قانون تربيت بهداشتكاران دهان و دندان مصوب 23/1/1360 پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و در صورت عدم نياز نيروهاي مسلح به تخصيص مربوطه آنان چنانچه تعهد 5 سال خدمت خود را در روستاها و مناطق عشايري انجام داده يا بدهند از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365/1/26
ماده1- سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي موظفند مشمولان غايب را پس از گذشت سه ماه از تصويب اين قانون شناسايي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل دهند.
چنانچه اين گونه مشمولان در موعد مقرر حاضر به انجام خدمت نگرديده مجددا دستگير و به مراجع قضايي محل تحويل خواهند شد.
تبصره - نيروها ي مذكور در اين ماده موظفند سربازان فراري را دستگير و به مراجع صالحه تحويل نمايند.
ماده2- مجازات مشمولين غايب زمان جنگ كه براي بار دوم دستگير شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي يك تا سه سال حبس تعليقي خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظيفه عمومي ميباشند.
ماده3-مدت خدمت دوره ضرورت مشمولين غايب زمان جنگ كه خود را پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون معرفي نمايند ، سه ماه و غايبيني كه دستگير شوند ، 6 ماه بيش از ساير مشمولين خواهد بود. بديهي است مشمولين غايبي كه تا سه ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون خود را معرفي نمايند، خدمت اضافي نخواهند داشت.
تبصره : تا زمان تصويب اين قانون افرادي كه در دوران غيبت ا زطريق بسيج مدتي را در جبهه گذرانده اند ، اين مدت از اضافه خدمت آنان كسر خواهد شد.
ماده4 -كساني كه به نحوي مشمولين غايب زمان جنگ را در موسساتي غير دولتي از قبيل كارخانه، كارگاه ، بنگاه ، مغازه به كار گيرند، توسط نيروهاي مذكور در ماده 1 اين قانون شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي خواهند شد.
مجازات اين گونه افراد يك تا سه سال حبس خواهند بود .
تبصره - به پرونده هاي مواد 2 و 4 اين قانون خارج ا ز نوبت در مراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.
ماده5- سازمانهاي نظامي و انتظامي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كليه افراد وظيفه د رزمان جنگ يا بسيج همگاني حداقل يك سال ا ز خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملياتي انجام دهند .مگر در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي دفاع وجود افرادي در غير مناطق عملياتي ضروري باشد.
ماده6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه برابر ماده 66 قانون وظيفه عمومي تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست وششم فروردين ماه 1365 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/2/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1366/9/1
ماده واحده - بسيجيان، جهادگران و ساير افرادي كه در اسارت و يا گروگان دشمن باشند و يا به اسارت و يا گروگان گرفته شوند ، با تاييد حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش حسب مورد مدت اسارت و گروگان بودن آنان در حكم خدمت وظيفه عمومي ( اعم ا ز ضرورت ، احتياط و ذخيره ) محسوب مي گردد .
تبصره 1- براي افراد مذكور در ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان آنان دو سال باشد ، كارت معافيت دائم از انجام دوره ضرورت صادر و اگر بيش از دو سال در اسارت يا گروگان باشند ، اين مدت از دوره هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي آنان كسر خواهد شد.
تبصره 2 - افراد موضوع ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان بودن آنان كمتر از دو سال بوده و فاقد شرايط معافيت باشند ، مابقي خدمت خود را در صورتي كه كمتر از يك سال باشند ، در نزديكترين واحد نظامي انتظامي محل سكونت مي گذرانند و در غير اين صورت به مابقي خدمت همانند ساير مشمولين با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 3-آئبن نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي دفاع ، سپاه و كشور ظرف سه ماهه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه اول آذر ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1366 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

منبع: سايت سازمان وظيفه عمومي
__________________  #9  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل اول - كليات:


ماده1- اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران از لحاظ قانون خدمت وظيفه عمومي باتوجه به مقررات ماده976 قانون مدني به شرح زير مي باشند:
1-كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد.
تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
2-كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند .
3-كساني كه در ايران متولد شده و پدر ومادر آنان غير معلوم باشند .
4-كساني كه در ايران از پدر ومادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند .
5-كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجي است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه بر طبق قانون براي تحصيل تابعيت ايران قانون مقرر است .
6-هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد .
تبصره- اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجي مشمول فقره 4و5 نخواهند بود .
ماده2- اشخاصي كه تابعيت خارجي داشته و بعداتابعيت ايراني تحصيل كرده باشند.از لحاظ انجام خدمت وظيفه تابع مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهند بود.
تبصره 1- چنانچه در زمان داشتن تابعيت كشور خارجي مطابق قوانين همان كشور خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشندبراي مراحل احتياط و ذخيره تابع مقررات مربوط به اشخاص هم طبقه خود خواهند بود.
تبصره2- چنانچه كشور متبوع قبلي آنان فاقد مقررات خدمت وظيفه عمومي بوده ويااز انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشنددر صورت لزوم در زمان جنگ وبسيج همگاني به خدمت احضار خواهند شد .
ماده3- افراد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن نوزده سالگي ميشوند براي روشن شدن وضع مشموليت خود احضار خواهند شد.
ماده4- افرادي كه جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شوند در طي سالي كه به سن 19سال تمام مي رسند به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد .
ماده5- در تعيين سن مشموليت براي احضار و اعزام روز يا ماه تولد تاثيري نخواهد داشت و كليه افراد ذكور متولد در يكسال شمسي (از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه)متولد همان سال تلقي شده و از لحاظ مشموليت در يك طبقه قرار خواهند گرفت.
ماده6- مشمولان قادر به خدمت و بلامانع كه در سال احضار ،خود داوطلب انجام خدمت دوره ضرورت باشند در صورت نياز بنا به اعلام اداره وظيفه عمومي مي توان آن را به خدمت اعزام نمود.
ماده7-كليه مشمولان احضار شده براي تعيين تكليف و روشن شدن وضع مشموليت در موعد مقرر خود را به مراكزي كه از طرف اداره وظيفه عمومي در رسانه هاي گروهي اعلام مي شود معرفي نمايند.
ماده8- سن مشمولان و افراد تحت تكفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظيفه و يا معافيت از آن تابع مندرجات اولين شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلي مربوط به آن و هر نوع تغييري اعم از اصلاح و الحاق و يا تكميل كه بعدا به عمل آمده باشد در صورتي كه در وضع معافيت و يا مشموليت موثر باشد و لو براساس حكم صادره از مراجع قضايي ، معتبر نخواهد بود و سازمانهاي وظيفه عمومي و هياتهاي رسيدگي مكلف به رعايت مندرجات اولين شناسنامه مشمولين و افراد تحت تكفل آنان مي باشند.
ماده9- چنانچه حسب اعلام مشمول يا سازمان هاي وظيفه عمومي يا تشخيص پزشك معاين اولين يا يگان هاي محل خدمت پرسنل وظيفه تفاوت سن واقعي مشمول يا سن مندرج در شناسنامه وي بيشتر از 5سال به نظر برسد مشمول در شوراي پزشكي (موضوع تبصره1 ماده41 قانون خدمت وظيفه عمومي ) معاينه و در صورتي كه شورا تفاوت مشمول را به ميزان مصرحه فوق تاييد نمايد به مشمول ابلاغ خواهد شد كه در مورد تصحيح شناسنامه خود از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد ، بديهي است در صورتي كه طبق نظر شوراي پزشكي مشمول در سني قرار گيرد كه بايد به خدمت اعزام گردد بلافاصله به خدمت اعزام و چنانچه در سن معافيت قرار گيرد صدور و تحويل كارت معافيت مشاراليه منوط به ارائه شناسنامه تصحيح شده مي باشد .
تبصره - در مورد مشمولاني كه تفاوت سن مندرج در شناسنامه جديد و شناسنامه اوليه آنان بيشتر از 5 سال باشد برابر روش مذكور در ماده 9 اقدام خواهد شد .
ماده10 - در مورد كساني كه ظاهرا در سنين مشموليت قرار دارند و به عنوان عدم دريافت شناسنامه تقاضاي صدور شناسنامه مي نمايند اداره ثبت احوال محل ، اين قبيل افراد را جهت معاينه در شوراي پزشكي به حوزه وظيفه عمومي محل معرفي و سپس برابر نظر شورا نسبت به صدور شناسنامه براي آنان اقدام خواهند نمود و حوزه هاي وظيفه عمومي به شرح ماده 9 در مورد آنها طبق شناسنامه صادره اقدام مي نمايند .
ماده11 - در اسفند ماه هر سال طرح كلي نيازمندي ساليانه نيروهاي نظامي و انتظامي كه شامل نيازمندي هر دوره نيز خواهد بود و همچنين ترتيب تقدم تامين نيازمندي ها وسيله ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب شوراي عالي دفاع جهت اجرا به اداره وظيفه عمومي ابلاغ خواهد شد.
تبصره1- به منظور تهيه طرح نيازمندي هاي موضوع اين ماده كميسيوني با شركت نيروهاي نظامي و انتظامي در ستاد مشترك تشكيل خواهد شد.
تبصره2- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند سقف سازماني مصوبه پرسنل وظيفه خود همچنين تعداد موجودي را برابر آمار پايه خدمتي در خاتمه هر سال براي محاسبه نيازمندي هاي سال بعد به ستاد مشترك منعكس نمايند .
تبصره 3 - چنانچه بر حسب ضرورت در يك يا چند دوره اعزام تغييري حاصل گردد تغييرات حاصله در قالب سهميه ساليانه هر يك ا ز نيروها و سازمانها وسيله ستاد مشترك تنظيم و پس از تصويب شوراي عالي دفاع جهت اجرا به اداره وظيفه عمومي ابلاغ خواهد شد .
ماده12 - در مواقع ضروري واگذاري مشمولين خاص به طور دسته جمعي يا انفرادي به نيروهاي نظامي و انتظامي توسط ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران به اداره وظيفه عمومي ابلاغ خواهد شد.
ماده13- اداره وظيفه عمومي پس از وصول ميزان نيازمندي هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي از ستاد مشترك در هر مرحله اعزام مشمول با تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان ستاد مشترك و نيروها و سازمانهايي كه داراي سهميه مي باشند سهميه هر نيرو يا سازمان را از مشمولان موجود در هر حوزه وظيفه تعيين خواهد نمود.
تبصره- چنانچه مشمولان موجود در هر مرحله اعزام بيشتر يا كمتر از ميزان نيازمندي نيروي نظامي و انتظامي باشند تعداد افزايش يا كاهش مزبور به صورت تقسيم به نسبت بين مبادي مصرحه بر اساس سهميه آنها در همان مرحله اعزام تقسيم و سهميه تعيين شده اخير ملاك عمل حوزه هاي وظيفه خواهد بود و درصورت وجود مشمول اضافي در طول سال بايستي ترتيبي اتخاذ گردد كه سهميه هيچيك از نيروهاي نظامي و انتظامي بيش از سهميه ساليانه آنها كه به تصويب شوراي عالي دفاع رسيده است نگردد.
ماده14- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از معين شدن سهميه آنها از هر حوزه مراتب را به مراكز آموزشي نيروهاي مربوطه اطلاع دهند .
ماده15- چنانچه پس از تعيين سهميه بر اساس مقررات ماده 13 اين آيين نامه در حين اعزام تعداد مشمولان قابل اعزام اضافه بر سهميه باشند اداره وظيفه عمومي موظف است تعداد مازاد را بر اساس ترتيب تقدم مصوبه شوراي عالي دفاع با نظر ستاد مشترك و نيروي ذيربط تا حد نيازمندي هر مرحله اعزام مربوط به همان نيرو اختصاص دهد.
ماده16- نحوه تقسيم و اختصاص مشمولان هر حوزه به نيروها و سازمانهاي نظامي و انتظامي به ميزاني كه مورد تصويب كميسيون قرار گرفته است با اداره وظيفه عمومي خواهد بود.
ماده17- اداره وظيفه عمومي موظف است مشمولين هر نيرو را در مراكز آموزشي كه قبلا تعيين شده است تحويل نمايد.
ماده18 - مراكز آموزشي نيروهاي نظامي و انتظامي موظف به پذيرش مشمولاني كه با هماهنگي قبلي ستاد نيرو يا سازمان مربوطه ،به آنان اختصاص داده شده و از طرف اداره وظيفه عمومي معرفي گردند مي باشند0
ماده19- هزينه اعزام و حمل و نقل و جيره بين راه كليه مشمولان از مراكز اعزام تا مراكز آموزشي با ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران خواهد بود ، در محلهايي كه وسيله نقليه به اندازه كافي موجود نبوده و امكان كمك و همياري موجود باشد ساير نيروهاي نظامي و انتظامي مساعدتهاي لازم را با حوزه هاي وظيفه عمومي اعزام كننده در حمل و نقل مشمولان به عمل خواهند آورد.
ماده20 - هيچ يك از نيروها ي نظامي و انتظامي مجاز به پذيرش مشمولين فاقد دفترچه آماده به خدمت يا داراي دفترچه آماده به خدمت بدون معرفي اداره وظيفه عمومي نخواهند بود .
ماده21- هرگاه مشمولان بدون معرفي اداره وظيفه عمومي به خدمت هر يك از نيروهاي نظامي يا انتظامي پذيرفته شوند مدتي را كه در آن نيروها خدمت نموده اند جز خدمت وظيفه عمومي محسوب نگرديده و با آنان مانند مشموليني كه به خدمت اعزام نگرديده اند رفتار خواهد شد.
ماده22- مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت داشته و وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه يا محل سكونت جهت انجام خدمت به مراكز آموزشي تعيين شده اعزام گرديده اند ملزم به انجام خدمت در آن مركز آموزشي بوده و چنانچه مجددا ضمن معرفي خود به يكي از حوزه هاي ديگر وظيفه عمومي و يا معرفي به حوزه وظيفه اعزام كننده و كتمان اعزام قبلي دفترچه آماده به خدمت جديدي دريافت داشته و به مركز آموزشي ديگري اعزام گردند خدمت آنان در مركز آموزشي بعدي جز خدمت وظيفه عمومي محسوب نگرديده و با آنان مانند مشموليني كه به خدمت اعزام نگرديده اند رفتار خواهد شد .
ماده23- نيروهاي نظامي و انتظامي بدون رعايت قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين نامه هاي اجرايي آن يا بدون صدور حكم ا ز مراجع قضايي مجاز به ترخيص سربازان وظيفه در حين خدمت وظيفه عمومي نمي باشند.
ماده24 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي تواند مشمولان مورد نياز خود را در هر دوره برابر ضوابط معينه ا ز بين مشمولاني كه داراي دفترچه آماده به خدمت مي باشند انتخاب و مشخصات آنان را قبل ا ز تاريخ اعزام به حوزه هاي وظيفه عمومي صادر كننده دفترچه آماده به خدمت اعلام نمايد تا مشمولين مورد نظر از طريق آن حوزه ها در حد سهميه تعيين شده به مراكز آموزشي سپاه معرفي شوند.
ماده25- در صورتي كه سهميه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از مشمولان اعلام شده در هر حوزه تامين نشود در صورت درخواست سپاه بقيه سهميه ا ز ساير مشمولان تامين خواهد شد.
ماده26 - نيروهاي نظامي و انتظامي كه از مشمولين وظيفه استفاده مي نمايند موظفند پس ا ز انجام خدمت مقرر كارت پايان خدمت هر يك ا ز پرسنل وظيفه را صادر نموده و در صورتي كه فاقد غيبت اوليه و يا فرار ا ز خدمت باشند به آنان تحويل و مراتب را كتبا با ذكر مشخصات به حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايند.
تبصره 1 - مشمولاني كه محل صدور شناسنامه آنان خارج ا ز كشور باشد مراتب پايان خدمت آنان به حوزه وظيفه عمومي شماره 1 تهران اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - هرگاه افرادي كه خدمت وظيفه عمومي خود را در هريك از مراحل آن انجام داده و كارت پايان خدمت دريافت داشته اند ادعاي مفقود شدن يا به سرقت رفتن يا غير قابل استفاده بودن آن را بنمايد و تقاضاي صدور المثني كرده مدارك لازم را براي اثبات ادعاي خود ارائه دهند ( مدارك لازم با هماهنگي نيروها و سازمانها ي نظامي و يا انتظامي تعيين مي گردد) يگانهاي صادر كننده و در صورت انحلال و موجود نبودن آنها ستاد رده هاي بالاتر موضوع را براساس سوابق مربوط مورد بررسي قرار داده و پس ا ز تاييد ادعاي متقاضي كارت المثني صادر خواهند نمود .
ماده27 - اعزام به خدمت مشمولين از طريق حوزه ها ي وظيفه صادركننده دفترچه آماده به خدمت انجام مي گيرد ، مگر در مواردي كه اداره وظيفه عمومي تغيير محل اعزام را ضروري بداند.
ماده28-كليه مشمولان بايد خدمت وظيفه عمومي را در نيروهاي نظامي و انتظامي انجام دهند.
ماده29- هرگاه سازمان هاي دولتي درزمان صلح بخواهند از پرسنل كادر ثابت و وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي به طور دستجمعي يا انفرادي در امور توليدي و عمراني و تحقيقاتي و آموزشي و بهداشتي و درماني موضوع 147 قانون اساسي استفاده نمايند بايد بالاترين مقام آن سازمان چگونگي استفاده ا ز آنان را به نخست وزيري اعلام تا پس ا ز تصويب هيات دولت مراتب از آن طريق حسب مورد به ستاد مشترك ارتش جمهور ي اسلامي ايران ( در مورد نيروهاي سه گانه ) و وزارت كشور ( در مورد نيروها ي انتظامي) و ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام گردد تا در اختيار وزارتخانه ها و سازمانهاي درخواست كننده قرار گيرد .
ماده30 - ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا وزارت كشور يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در صورت عدم موافقت يا با اعزام پرسنل درخواستي چگونگي آن را به شوراي عالي دفاع گزارش نموده و برابر تصميم شوراي عالي دفاع اقدام خواهند نمود.
ماده31- پرسنل وظيفه هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي كه در اجراي ماده 29 اين آيين نامه به طور دست جمعي يا انفرادي د ر سازمانهاي دولتي به صورت مامور خدمت مي نمايند جمعي نيروي معرفي كننده محسوب مي شوند و كارت پايان خدمت خود را نيز از همان نيرو دريافت خواهند نمود .
ماده32- مشمولان موضوع لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 24/9/58 موظف هستند به حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط مراجعه نموده و مانند ساير مشمولان جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.
ماده33 - مشمولان ماده قبل مانند سايرين جهت طي دوره آموزش مقدماتي نظامي به مراكز آموزشي اعزام و پس ا ز اتمام دوره آموزشي بدوا نيازمندي نيروهاي نظامي و انتظامي از آنان تامين گرديده و تعداد مازاد جهت انجام خدمت موضوع لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي در اختيار وزارت بهداري قرار خواهند گرفت.
ماده34- مدت آموزش مقدماتي نظامي مشموليني كه در اجراي ماده 33 اين آئين نامه در اختيار وزارت بهداري قرار خواهند گرفت در احتساب خدمت موضوع لايحه مذكور ملحوظ خواهد شد.
ماده35- وزارت بهداري مشمولان معرفي شده را به خدمت پذيرفته و پس انجام 5 سال خدمت مقرره با احتساب دوره آموزش نظامي مراتب را به حوزه وظيفه اعزام كننده مشمول اعلام و حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت از خدمت در زمان صلح براي آنان صادر خواهد نمود.
ماده36- مشمولان موضوع لايحه قانوني معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم مانند ساير مشمولان جهت طي دوره آموزش نظامي مقدماتي به مراكز آموزشي اعزام گرديده و پس از اتمام دوره آموزشي مذكور جهت انجام خدمت موضوع لايحه قانوني معافيت قانوني فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت.
ماده37- مراكز تربيت معلم موظفند مشخصات فارغ التحصيلان مشمول خود را به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايند.
ماده38- وزارت آموزش و پرورش پس از انجام تعهد خدمت موضوع لايحه قانوني معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم مراتب را به حوزه وظيفه اعزام كننده آنان اعلام و حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت در زمان صلح براي آنان صادر خواهند نمود.
ماده39- وزارت آموزش و پرورش موظف است اسامي مراكز تربيت معلم و تغييرات بعدي آن را به اداره وظيفه عمومي اعلام نمايد.
ماده40- آموزشگاه فنون هوايي موظف است مشخصات مشموليني را كه در اجراي ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي تحت عنوان معلم خلبان و تكنسين هواپيما استخدام نموده است پس از انجام تعهد مندرج در ماده 8 مذكور جهت صدور كارت معافيت از خدمت وظيفه عمومي به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايد حوزه وظيفه عمومي ذيربط جهت اين قبيل مشمولان كارت معافيت از خدمت وظيفه عمومي صادر خواهند نمود.
ماده41- شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موظف است دانشجويان دوره چهار ساله آموزشي خود را كه متعهد انجام 10 سال خدمت در همان شركت شده اند جهت طي دوره آموزش مقدماتي و تخصصي نظامي بر روي عرشه ناوهاي نيروي دريايي مستقيما به آن نيرو معرفي و مشخصات كامل فارغ التحصيلان مزبور را به حوزه هاي وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايد.
تبصره- فارغ التحصيلان موضوع اين ماده پس از پايان دوره آموزش مقدماتي و تخصصي نظامي به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران معرفي و بعد از پايان ده سال خدمت مقرر در شركت مذبور از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
ماده42 - شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موظف است مشخصات مشموليني را كه تعهد موضوع ماده 9 قانون خدمت وظيفه عمومي را انجام داده اند به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايد حوزه وظيفه عمومي ذيربط جهت اين قبيل مشمولان كارت معافيت دوره ضرورت صادر خواهد نمود.
ماده43 - مراكز تربيت معلم و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مجاز به پذيرش مشمولين غايب در مراكز تحصيلي مربوطه نمي باشند.
ماده44 - آموزشگاه فنون هواپيمايي مجاز به استخدام مشمولين غايب در مشاغل معلم خلباني و تكنيسين هواپيما موضوع ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي نمي باشد .
ماده45 - وزارت آموزش و پرورش ، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، آموزشگاه فنون هواپيمايي موظفند مشخصات كامل مشموليني را كه به منظور خدمت و يا تحصيل در مراكز آموزشي مربوطه پذيرفته اند به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان جهت ثبت در دفتر وضعيت مشمولين اعلام دارند.
ماده46- چنانچه هر يك از مشمولين مواد 6و 7و 8و9 قانون خدمت وظيفه عمومي در هر مرحله از انجام تعهد مقرره خودداري نمايند وزارت بهداري، آموزش و پرورش، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمايي حسب مورد موظفند مراتب را به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول اعلام دارند.
ماده47- حوزه هاي وظيفه ذيربط به وضع مشموليت اين قبيل افراد رسيدگي و در صورت بلامانع بودن مانند ساير مشمولين جهت انجام خدمت وظيفه عمومي اعزام خواهند نمود.
ماده48 - مشمولين وظيفه عمومي مندرج در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي عبارتند از:
1- دارندگان مدارك دكتري پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي، متولدين 1328 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.
2- دارندگان مدارك دكتري غير گروه پزشكي و دارندگان مدارك فوق ليسانس و ليسانس متولدين 1334 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.
3- دارندگان مدارك فوق ديپلم و ديپلم و كمتر از آن و اشخاص فاقد سواد متولدين 1338 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.
ماده49- وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دفاتر اسناد رسمي، بانكها، شركتهاي تعاوني، نهادهاي قانوني، موسسات خصوصي كه قانونا انجام امور موضوع ماده10 قانون خدمت وظيفه عمومي حسب مورد در زمره وظايف آنان بوده و يا در ارتباط با وظايف آنان قرار دارد موظفند از مشمولين موضوع ماده 48 اين آئين نامه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان را اخذ و جزو منضمات پرونده متشكله منظور نمايند.
تبصره از مشمولين متولد 1328 تا پايان 1337 در صورتي مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان خواسته ميشود كه براي مسئولين يا متصديان سازمانهاي مندرج در ماده 49 اين آئين نامه محرز شود مشمول داراي مدارك ليسانس و يا بالاتر ميباشد.
ماده50 - مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين خدمت وظيفه عمومي به شرح زير ميباشد:
الف- كارت پايان خدمت دوره ضرورت (زير پرچم سابق).
ب- كارت معافيت دائم.
ج- كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن.
د- گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر.
ه- گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.
و- گواهي صادره از نيروهاي نظامي وانتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه.
ز- گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري در حد اختيار تفويضي توسط اداره وظيفه عمومي كه حسب مورد به امضاء رئيس اداره وظيفه عمومي ويا فرمانده ناحيه ذيربط خواهد رسيد.
ح- گواهي اشتغال به تحصيلي و يا خدمت در وزارت بهداري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمايي موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظيفه عمومي.
ط- احكام صادره از محاكم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولين.
ي- دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن.
ك- كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد.
تبصره اداره وظيفه عمومي بنا بر مقتضيات و حسب مورد ميتواند مدارك لازم جهت انجام امور موضوع ماده 10 قانون را مورد تجديد نظر قرار داده و اصلاحات لازم را از طريق شوراي هماهنگي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون وظيفه عمومي تهيه و از طريق وزارت كشور جهت تصويب هيات وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده51 - ارزش و اعتبار ارائه هر يك از مدارك موضوع ماده 50 از لحاظ انجام امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي حسب مورد به شرح زير است:
الف- دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت يا كارت معافيت دائم ميتوانند كليه امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي را انجام دهند.
ب- دارندگان كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي) در مدت اعتبار آن ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:
1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
3- كانديدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانوني.
4- تحويل اصل گواهي نامه يا پايان نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
5- عضويت در شركتهاي تعاوني.
6- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
7- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته به نهادهاي قانوني.
8- استخدام بصورت روزمزد- خريد خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.
ج- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر در مدت اعتبار آن ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:
1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
3- كانديدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانوني.
4- عضويت در شركتهاي تعاوني.
5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
6- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دورهاي تحصيل ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
7- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.
8- استخدام بصورت روزمزد-خريد خدمت در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.
د- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:
1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
3- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دورهاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه‌هاي مربوطه.
4- عضويت در شركتهاي تعاوني.
5- ثبت هر گونه نقل وانتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ه- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:
1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
3- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دورهاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه‌هاي مربوطه.
4- عضويت در شركتهاي تعاوني.
5- ثبت هر گونه نقل وانتقال غير قهري اموال بطور مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
6- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته از نهادهاي قانوني.
ز- دارندگان گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري در حد اختيار تفويضي ميتوانند اموري را كه در گواهي صادره ذكر شده است انجام دهند.
ح- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:
1- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن چنانچه موفق به انجام مراحل ثبت نام و آزمون صدور گواهينامه شدند گواهينامه صادر و به آنان تحويل خواهد شد.
2- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.
3- استخدام بصورت روزمزد- خريد خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.
ط- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل ويا خدمت در وزارت بهداري و وزارت آموزش و پرورش و آموزشگاه فنون هواپيمائي و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موضوع مواد 6-7-8-9 قانون خدمت وظيفه عمومي ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:
1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
3- كانديدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانوني.
4- عضويت در شركتهاي تعاوني.
5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ي- دارندگان احكام صادره از محاكم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولين ميتوانند امور مربوط به معاملات غير قهري آنان را در حدي كه در حكم قيد شده است انجام دهند.
ك- دارندگان كارت محرومت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده است ميتوانند كليه امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي را با رعايت قوانين مربوطه انجام دهند.
تبصره 1 - چنانچه مسئولين يا متصديان سازمانهاي مجري ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي امور مندرج در ماده مذكور را بدون ارائه مدرك دال بر رسيدگي وضع مشمول (موضوع ماده50 اين آئين نامه) انجام دهند امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است و مراتب به سازمان ذيربط به منظور تعقيب قانوني مسئول يا متصدي متخلف اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - تائيد اصالت كارتهاي معافيت موقت موضوع بند (ب) اين ماده بايد از حوزه‌هاي وظيفه عمومي صادر كننده كارتهاي مزبور استعلام گردد.
تبصره 3 - ادارات و نواحي و مناطق آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و شوراي مديرت حوزه علميه قم و يا نماينده رسمي آن در شهرستانها حسب مورد گواهي اشتغال به تحصيل براي دانش‌آموزان و هنر آموزان و دانشجويان و هنرجويان و طلاب علوم ديني در مورد موضوعات مندرج در بند «ج» اين ماده در طول سال تحصيلي كه در آن سال به تحصيل اشتغال دارند بر اساس كارت معافيت تحصيلي آنان صادر خواهند نمود.
تبصره 4 - نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند گواهي موضوع بند «ه» ماده 51 اين آئين نامه را با توجه به ماده 58 قانون فقط براي پرسنل وظيفه‌اي كه دفترچه آماده به خدمت آنان فاقد مهر غيبت باشد صادر نمايند.
مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت آنان داراي مهر غيبت باشد، در صورتيكه به خدمت اعزام شوند، پس از انجام چهار ماه خدمت مجاز به شركت و اخذ گواهينامه رانندگي خواهند بود.
تبصره 5 - استخدام در نيروهاي نظامي و انتظامي بصورت رسمي و پيماني مشمول مقررات اين ماده نبوده و وفق قوانين نيروي ذيربط مجاز خواهد بود.
ماده52 - مسئولين يا متصديان سازمانهاي مجري ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي موظفند حسب مورد در موقع انجام امور موضوع ماده مذكور تاريخ تولد اشخاص را با توجه به موارد 8 و 9 و 10 اين آئين نامه در اسناد مدارك تنظيمي قيد نمايند.
ماده53 - در زمان جنگ و بسيج همگاني در صورت لزوم مشموليني كه به علتي در زمان صلح از خدمت دوره ضرورت معاف شده‌اند به خدمت احضار و از حقوق و مزاياي مشمولين دوره احتياط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.
ماده54 - احضار مشمولين فوق پس از پيشنهاد ستاد مشترك ارتش و تصويب شوراي عالي دفاع با اداره وظيفه عمومي خواهد بود اداره وظيفه عمومي مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم رسانيده و احضار شدگان را مانند ساير مشمولين به خدمت اعزام خواهد نمود.
تبصره1- ستادمشترك ارتش دراين مورد با ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هماهنگي خواهد نمود.
تبصره2- از مشموليني كه بعلت نقص عضو يا ابتلا به بيماريهاي جسمي و رواني بطور موقت يا دائم از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف شده‌اند در شوراي پزشكي معاينه مجدد بعمل آمده و در صورت بقاي بيماري برابر نظريه شوراي پزشكي به خدمت اعزام نخواهند شد.
ماده55 - مشمولاني كه با طي دوره دانشكده ها و آموزشگاه‌هاي نظامي و انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام ميشوند اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد مدتي از دوره خدمت آنان نه نسبت كسري خدمت تا دو سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.
تبصره نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند كارت پايان خدمت دوره ضرورت را جهت موظفين و بازنشستگان مربوطه كه به سن 50 سالگي نرسيده‌اند صادر و به آنان تحويل نمايند.
ماده56 - درصورتي كه محصلين كادرثابت مراكزآموزش نيروهاي نظامي وانتظامي قبل ازنيل به درجه (ياپان دوره آموزشي درموردسپاه پاسداران وكميته انقلاب اسلامي)مستعفي يااخراج شوند مدت آموزش جزءخدمت دوره ضرورت راانجام خواهندداد.
تبصره 1- قسمت هاي مربوطه موظفندمشمولان فوق رابه حوزه وظيفه ذيربط به وضع اين قبيل مشمولان رسيدگي ودرصورت بلامانع بودن مانندسايرين به خدمت اعزام خواهندنمود.
تبصره2 - مشمولان فوق نمي توانندازمعافيت تحصيلي استفاده نمايندمگراينكه درسال اعزام مشمولين هم طبقه خودواجدشرايط معافيت تحصيلي باشند.
ماده57 - محصلين كادرثابت مراكزآموزش نظامي وانتظامي چنانچه به علت عدم صلاحيتي كه ناشي ازاراده آنان نباشداخراج شوندمدت تحصيل آنان درمراكزفوق جزوخدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشد.درصورتي كه مدت آموزش معادل يابيشترازمدت خدمت دوره ضرورت باشدكارت پايان خدمت دوره ضرورت آنان توسط قسمت مربوطه صادروتحويل خواهدشدودرصورتي كه مدت آموزش كمترازمدت خدمت دوره ضرورت باشدكسري آن راتاپايان سال درهمان نيروياسازمان انجام داده وكارت پايان خدمت دوره ضرورت رادريافت خواهندنمود.
تبصره- قسمت هاي مربوطه موظفندپس ازصدوركارت پايان خدمت دوره ضرورت مراتب رابه حوزه وظيفه محل صدورشناسنامه آنان اعلام نمايند.
ماده58 - تشخيص ارتدي ياغيرارادي بودن عدم صلاحيت باشورايامرجع تصميم گيرنده درمورداخراج دانشجو يا دانش آموز مي باشد.
تبصره- عدم استعدادتحصيلي ومردويت درآزمايشات مراكز آموزشيو فرهنگي كه منجر به اخراج شود ارادي محسوب مي گردد.
ماده59- محصلين مراكز آموزشي كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي چنانچه قبل از نيل به به درجه (يا پايان دوره آموزش در مورد كميته وسپاه)به علت بيماري بر كنار گردند در صورتي كه مدت آموزش معادل مدت خدمت دوره ضرورت يا بيشتر از آن باشدكارت پايان خدمت دوره ضرورت توسط قسمت مربوطه صادر و به آنان تحويل خواهد شد .چنانچه مدت آموزش كمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد به نزديكترين حوزه وظيفه عمومي محل معرفي ودر شوراي پزشكي معاينه گرديده ودر صورتي كه طبق مقررات اين آيين نامه قادر به انجام خدمت وبلامانع تشخيص داده شوند جهت ادامه بقيه خدمت دوره ضرورت به قسمت مربوطه اعزام خواهند شد .
ماده60- افسران و همافران ودرجه داران كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي و اعضا ثابت سپاه پاسداران و كميته هاي انقلاب در صورتي كه به موجب مقررات استخدامي مربوطه از خدمت اخراج ويا مستعفي شوند مدت تحصيل آنان در مراكز آموزشي قبل از نيل به درجه (يا پايان دوره آموزشيدر مورد كميته وسپاه)جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد وچنانچه مدت خدمت آنان بعداز نيل به درجه يا پايان دوره آموزش (مدت خدمت افسري،همافري،درجه داري عضويت ثابت سپاه وكميته)معادل مدت دوره ضرورت يا بيشتر از آن باشد كارت پايان خدمت دوره ضرورت آنان توسط قسمت محل خدمت صادر و تحويل خواهد شد در صورتي كه مدت خدمت آنان كمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد چنانچه قادر به انجام خدمت و بلامانع باشند بقيه خدمت دوره ضرورت را بادرجه سربازي وظيفهدر قسمت مربوطه انجام دادهو كارت پايان خدمت دوره ضرورت دريافت خوهند نمود.
تبصره- قسمت محل خدمت مشمولين مواد فوق كليه تغييرات حاصله دروضع خدمتي آنان راضمن ارسال يك برگ تصوير شناسنامه به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه اعلام خواهند نمود.
ماده61- مراكز آموزش نيروها نظامي وانتظامي موظفند مشخصات كامل مشمولاني را كه جهت تحصيل پذيرفته اند به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايند.
ماده62- مشمولاني كه به عنوان كارمند رسمي با تعهد خدمت در نيروهاي نظامي وانتظامي استخدام شوند پس از انجام تعهد از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد .
ماده63- مدت تعهد مزبور در مورد كارمنداني كه از گروه پزشكي وفني بوده وداراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم وبالاتر باشند در نقاط عادي 6سالودر نقاط بد آب وهوا4سال خواهد بود ودر مورد ساير كارمندان درنقاط عادي9سال ودر نقاط بدآبو هوا 6سال خواهد بود.
تبصره1- مدتهاي تعهد مذكور در اين ماده ناظر ه مشمولاني است كه از تاريخ 29/7/63به بعد در نيروهاي نظامي وانتظامي استخدام شده يا بشوند.
تبصره2- طبقه بندي گروه پزشكي وفني برمبناي قانون استخدام سازمان متبوع كارمندان خواهد بود.
تبصره3- نيروهاي نظامي وانتظامي استدام كننده مشخصات كارمندان استخدامي فوق را به حوزهوظيفه محل صدور شناسنامه آنان اعلام خواهند نمود.
ماده64- نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام كننده كارمند مو ظفند در طول مدت خدمت به آنان آموزش نظامي عمومي بدهند.
ماده65- آن عده از كارمندا ن فوق كه به علت انتزاع قسمت مربوطه از نيروهاي نظامي و انتظامي به يكي از وزارتخانه ها يا سازمانها ي دولتي و وابسته به دولت ويا شهرداري وهلال احمريا نهادهاي قانوني منتقل شوند بقيه مدت تعهد خود رادر سازمان جديد انجام خواهند داد و چنانچه اين قبيل كارمندان قبلا دوره آموزش نظامي راطي ننموده باشند سازمانهاي مذكور موظفند باهمكاري نيروهاي نظامي وانتظامي ترتيب آموزش نظامي آنان را بدهند .
ماده66- نيروهاي نظامي وانتظامي و همچنين وازرتخانه ها و سازمانهاي مندرج در ماده65موظفند پس از انجام تعهد مراتب راضمن ارسال يك برگ تصوير شناسنمه به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه كارمندان اعلام دارند ،حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت جهت آنان صادر خواهند نمود .
ماده67- چنانجه كارمندان مذكور قبل از انجام تعهد از خدمت مستعفي و يا اخراج شوند نيروهاي نظامي وانتظامي و سازمان مربوطه موظفند مراتب را به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام دارند.
ماده68- چنانچه كارمندان مذكور فبل از انجام تعهد بنابر تشخيص نيروهاي نظامي وانتظامي و سازمان مربوطه به عللي خارج از اعمال ارادي از خدمت بركنار شوند در صورتي كه مدت خدمت آنان حداقل در نقاط عادي 5سال ودر نقاط بد آب و هوا3سال باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود چنانچه كمتر از مدتهاي مذكور خدمت نموده باشند به ازاهر يكسال كسري4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد كه در هر حال مدت خدمت دوره ضرورت آنان كمتر از 4ماه نخواهدبود.
تبصره1- نيروهاي نظامي وانتظامي و سازمانها ي مربوطه موظفند مراتب را در مورد اين قبيل كارمندان به منظورصدوكارت معافيت از خدمت دوره ضرورت يا انجام بقيه خدمت دوره ضرورت به حوزه وظيفه عمومي محل اعلام نمايند.
تبصره2- حوزه وظيفه ذيربط حسب مورد نسبت به صدور كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت براي كساني كه تعهد خود را انجام داده‌انديا اعزام كارمنداني كه داراي كسري خدمت هستند اقدام و براي اين قبيل كارمندان نيز پس ز انجام كسري خدمت كارت معافيت صادر خواهدنمود.
تبصره3- در صورتيكه كارمندان مذكور در تبصره2 ماده 68 مايل باشند بجاي كارت معافيت از كارت پايان خدمت دوره ضرورت استفاده كنند مي‌توانند مانند ساير مشمولان خدمت دوره ضرورت را بطور كامل انجام داده و از كارت پايان خدمت دوره ضرورت استفاده نمايند.
ماده69- سربازان وظيفه‌اي كه حين انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهينامه دوره ابتدايي و سپردن تعهد 5 سال خدمت پيماني براي خدمت در مشاغل سازماني مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام گردند دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.
تبصره- نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام كننده موظفند مراتب استخدام مشمولين مذكور را به حوزه اعزام كننده اعلام دارند.
ماده70- نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام كننده مشمولين فوق موظفند پس از انجام تعهد كارت پايان خدمت دوره ضرورت براي آنان صادر و تحويل نمايند.
ماده71- چنانچه مشمولين فوق قبل از انجام تعهد به هر علت مستعفي و يا از خدمت بركنار گردند و مشمول معافيتهاي قانوني نباشند با احتساب مدتي از دوره ضرورت كه قبل از استخدام انجام داده‌اند بقيه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال در نيروي مربوطه انجام خواهند داد.
ماده72- نيروهاي نظامي و انتظامي مراتب را در مورد مشمولين ماده فوق ضمن ارسال يك برگ تصوير شناسنامه به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام خواهند نمود.
ماده73- استخدام پرسنل وظيفه‌اي كه با داشتن غيبت اوليه به خدمت دوره ضرورت اعزام شده‌اند تحت هر عنوان در نيروهاي نظامي و انتظامي مجاز نمي‌باشد.
ماده74- نيروهاي نظامي و انتظامي مذكور در اين آئين‌نامه عبارتند از:
الف- وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.
ب- ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
ج- ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.
د- نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران.
ه- ژاندارمري و شهرداري جمهوري اسلامي ايران.
و- كميته‌هاي انقلاب اسلامي ايران.
ز- همچنين ستادها _ ادارات_يگانهاوشركتهاي تابعه ووابسته به آنها .
ح- پليس قضايي.
ماده75- كليه مشمولاني كه وارد خمت دوره ضرورت مي‌شوند طبق آئين‌نامه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و مقام رهبري(فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد.

منبع: سایت سازمان وظیفه عمومی
__________________  #10  
قدیمی 04/07/2010
آواتار Alireza_Mahan23
Alireza_Mahan23 Alireza_Mahan23 آفلاین است
معاون کل تالار بازنشسته

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر نمونه ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: عليرضا
جنسيت: مرد
شغل: مهندس عمران
محل سکونت: ایران-مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد
پست: 20,326
سپاس: 6,592
از این کاربر 13,662 بار در 8,032 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 4
به این کاربر 13 بار در 13 پست اعتراض شده
چوب: 20,833,712
آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي - فصل دوم - احضار براي دوره ضرورت:


ماده76- اداره وظيفه عمومي در هرسال مشموليني را كه در آن سال وارد سن 19 سالگي مي‌شوند بمنظور رسيدگي به وضع مشموليتشان از طريق رسانه‌هاي گروهي احضار خواهند نمود.
ماده77- طبقات احضار شده مشمولين در هرسال به ضميمه آگهي‌هاي احضار به وزارت امور خارجه اعلام مي‌گردد، وزارت اور خارجه مراتب را جهت اطلاع مشمولين مقيم خارج از كشور به كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد نمود.
ماده78- كنسولگريهاونمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظفندآگهي احضار طبقات احضار شده را اطلاع مشمولان مقيم نزديكترين كشور محل ماموريت (در صورتي كه درآن كشور نمايندگي سياسي وجود نداشته باشد) برسانند.
ماده79- مشمولان احضار شده مكلفند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان درطول سالي كه وارد سن 19سالگي مي شوند خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي محل تولد يا محل سكونت خود معرفي نمايند.
ماده80- مشمولان مقيم خارج از كشور موظفند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان خود را به كنسولگري يا نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند.
ماده81- اداره ثبت احوال هر محل مكلف است سالانه صورت اسامي و مشخصات مشمولان شهرستان يا بخشها و حوزه ماموريت خود را كه در سال بعد به سن مشموليت(احضار) مي رسندازدفاتر مربوطه استخراج و به طور تفكيك در چهار نسخه تهيه و تنظيم و سه نسخه آن را تا اول آذر ماه هر سال به سازمانها و مراجع وظيفه عمومي ارسال ونسخه چهارم آن را به عنوان ساقه نگهداري نمايند.
ماده82- سامانها و مرجع وظيفه عمومي يك نسخه از صورتهاي دريافتي راجهت ثبت در دفاتر مشخصات و وضعيت مشمولان (دفتر اسامي)مربوطه نگهداري نموده ودو نسخه ديگر را به مراجع زير ارسال خواهند نمود:
الف-نسخه اول به اداره وظيفه عمومي .
ب-نسخه دوم به هنگ يا گردان ژاندارمري .
ماده83- چنانچه پس از ارسال صورتهاي مشمولان ا ادارات ثبت احوال به سازمانها و مراجع وظيفه عمومي اشخاصي به علت عدم دريافت شناسنامه جهت ديافت آن به اداره ثبت احوال مراجعه نمايندادارات مزبو موظفند:
الف-در صورتي كه تاريخ تولد مورد ادعاي اين اشخاص با مشمولان مندرج در صورتهاي ارسالي ويا طبقات قبل كه درشمول معافيت طبقاتي نيستند منطبق اشد پس از صدور شناسنامه صورت اسامي آنان راضمن صورتهاي سال بعدارسال دارند.
ب-در صورتي كه تاريخ تولد مورد ادعاي اشخاص مذكور دراين ماده با سالهاي تولد مندرج در صورتهاي ارسالي يا طبقات قبلي كه در شمول معافيت طبقاتي نيستندمنطبق نباشد،برابرمقررات ماده10اين آيين نامه اقدام وپس از صدور شناسنامه صورت اسامي آنان راضمن صورتهاي سال بعد ارسال دارند.
ماده84- سازمانها و مراجع وظيفه عمومي كه مأمور رسيدگي به وضع مشمولان مي‌باشند پس از دريافت صورتهاي موضوع ماده 81 موظفند آنها را در دفتر وضعيت و مشخصات مشمولان(دفتر اسامي) برابر دستورالعمل مربوطه كه از طرف اداره وظيفه عمومي ابلاغ و در پشت دفتر مزبور ملصق است ثبت نمايند.
ماده85- اداره ثبت احوال هر محل مكلف است همه ساله صورت اسامي مشمولان متوفاي سال قبل همچنين اسامي كساني را كه از طبقات اناث بوده و اشتباهاً بعنوان ذكور اسامي آنها به سازمان وظيفه عمومي محل داده شده است با انجام تشريفات مقرر در ماده 81 در اول آذرماه هر سال به سازمان وظيفه عمومي محل ارسال دارند كه در دفتر اسامي منعكس گردد. سازمان وظيفه عمومي محل به محض دريافت صورتهاي مذكور برابر ماده82 اقدام خواهد نمود.
ماده86- كليه اطلاعات مورد نياز سازمانها و مراجع وظيفه عمومي ضمن فرمهاي مخصوصي كه با هماهنگي اداره وظيفه عمومي وسازمان ثبت احوال كشور تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد از طريق اداره ثبت احوال هر محل در اختيار سازمانهاي وظيفه عمومي قرار خواهد گرفت.
ماده87- شهربانيها، كلانتريها و يگانها و پاسگاههاي ژاندارمري موظفند پس از انتشار آگهي احضار و يا اعلام سازمان وظيفه عمومي محل مشمولان حوزه ماموريت خود را شناسايي نموده و به آنان ابلاغ نمايند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي معرفي نمايند.
ماده88- حوزه وظيفه يا گروهان و يا پاسگاه ژاندارمري منطبق با مركز شهرستان و بخش به محض دريافت صورتهاي مذكور در ماده 81 اين آئين نامه موظفند اسامي مشمولان حوزه استحفاظي پاسگاههاي تابعه و مجاور خود را به طور مجزا استخراج و به پاسگاه مربوطه بفرستند تا هر پاسگاه نسبت به احضار و اعزام مشمولان حوزه استحفاظي اقدام كند.
ماده89- در هريك از پاسگاههاي ژاندارمري غير منطبق با مراكز بخش اسامي مشمولان حوزه استحفاظي آن پاسگاه در دفتري كه به همين منظور اختصاص داده مي شودثبت مي گردد اعم از اينكه مشمولان مزبور در حوزه استحفاظي پاسگاه متولد شده يا در آنجا اقامت داشته باشند. مشمولان نيزمكلفند در موقع تغيير اقامت مراتب را به پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهند تا تغييرات در دفتر مزبور ثبت گردد.
ماده90- نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور بايد دفتري جهت ثبت اسامي مشمولين مقيم حوزه مقاومت خود و مشمولان مقيم خارج از محل اقامت آنان كه نمايندگي كنسولي يا سياسي وجود ندارد تهيه و مشخصات كامل هر يك را با قيد شماره شناسنامه تاريخ و محل تولد شغل و نشاني كامل محل اقامت را در آن ثبت نمايند.
ماده91- نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج موظفند در تيرماه سال احضار اسامي مشمولان مقيم حوزه ماموريت خود را كه آگهي احضار آنان منتشر شده است از دفتر مذكور استخراج و در دو نسخه از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي ارسال دارند.

منبع: سایت سازمان وظیفه عمومی
__________________


گفتگو قفل شد

برچسب ها
خدمت, عمومي, قانون, وظيفه


تاپیک های مشابه
تاپیک آغازگر تاپیک تالار پاسخ ها آخرین ارسال
امتحان آيين نامه راهنمايي رانندگي Queen طنز 0 02/10/2011 01:02
چگونه با تنهايي كنار بياييم مها روانشناسی 0 24/08/2010 08:00
دانلود رایگان اصلاحات آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (فايل pdf ) Alireza_Mahan23 مهندسی عمران 0 21/11/2009 16:43
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان Alireza_Mahan23 مهندسی عمران 0 21/11/2009 16:38
امتحان آيين نامه راهنمايي رانندگي(طنز) KING طنز 0 31/10/2008 02:49

ابزارهای تاپیک

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال استزمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 09:48 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2018 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios