تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > راهنمای سایت

کد بی بی
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
لیست کد vB
[b], [i], [u] تو پُر / مایل / زیر خط دار
[color] رنگ
[size] اندازه
[font] قلم
[highlight] انتخاب شده
[left], [right], [center] چپ / راست / وسط
[indent] فاصله
[email] لینک کردن پست الکترونیک
[url] هایپرلینک URL
[thread] لینک کردن موضوع
[post] لینک کردن پست
[list] لیست گلوله ای / لیست پیشرفته
[img] تصاویر
[code] کد
[php] کد PHP
[quote] نقل قول
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] ضمیمه
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

تو پُر / مایل / زیر خط دار
برچسب های [i] , [b] و [u] به شما اجازه ایجاد متن با حالت های italic , bold و underlined را میدهد.
شیوه استفاده [b]عبارت[/b]
[i]عبارت[/i]
[u]عبارت[/u]
مثال شیوه استفاده [b]این متن تو پر است[/b]
[i]این متن مایل است[/i]
[u]این متن زیر خط دار است[/u]
نمایش مثال خروجی این متن تو پر است
این متن مایل است
این متن زیر خط دار است

رنگ
بر چسب [color] اجازه میدهد که رنگ برای متن انتخاب کنید.
شیوه استفاده [color=تنظیم]عبارت[/color]
مثال شیوه استفاده [color=blue]این متن آبی است[/color]
نمایش مثال خروجی این متن آبی است

اندازه
بر چسب [size] اجازه میدهد که اندازه برای متن انتخاب کنید.
شیوه استفاده [size=تنظیم]عبارت[/size]
مثال شیوه استفاده [size=+2]این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است[/size]
نمایش مثال خروجی این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است

قلم
بر چسب [font] اجازه میدهد که قلم برای متن انتخاب کنید.
شیوه استفاده [font=تنظیم]عبارت[/font]
مثال شیوه استفاده [font=courier]این متن به قلم courier است.[/font]
نمایش مثال خروجی این متن به قلم courier است.

انتخاب شده
با برچسب [highlight] می توانید اهمیت متن انتخابی خود را نشان دهید.
شیوه استفاده [highlight]عبارت[/highlight]
مثال شیوه استفاده [highlight]این متن هایلایت شده است.[/highlight]
نمایش مثال خروجی این متن هایلایت شده است.

چپ / راست / وسط
برچسب های [right] , [left] و [center] اجازه میدهند که تراز دلخواه برای متن خود انتخاب کنید.
شیوه استفاده [left]عبارت[/left]
[center]عبارت[/center]
[right]عبارت[/right]
مثال شیوه استفاده [left]این متن در تراز چپ قرار دارد[/left]
[center]این متن در تراز وسط قرار دارد[/center]
[right]این متن در تراز راست قرار دارد[/right]
نمایش مثال خروجی
این متن در تراز چپ قرار دارد
این متن در تراز وسط قرار دارد
این متن در تراز راست قرار دارد

فاصله
بر چسب [indent] شما را قادر می سازد که برای متن فاصله گذاری کنید.
شیوه استفاده [indent]عبارت[/indent]
مثال شیوه استفاده [indent]این متن فاصله دار است[/indent]
نمایش مثال خروجی
این متن فاصله دار است

لینک کردن پست الکترونیک
برچسب [email] به شما اجازه می دهد که پست الکترونیک مورد نظر را لینک کنید. می توانید با انتخاب و اصافه کردن پارامتر دیگری , برای نام گذاری آن استفاده کنید.
شیوه استفاده [email]عبارت[/email]
[email=تنظیم]عبارت[/email]
مثال شیوه استفاده [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]برای ایمیل فرستادن به من اینجا را کلیک کنید[/email]
نمایش مثال خروجی j.doe@example.com
برای ایمیل فرستادن به من اینجا را کلیک کنید

هایپرلینک URL
برچسب [url] اجازه می دهد که لینک هایی به سایر فایل ها و سایتها بسازید. همچنین با افزودن پارامتری می توانید آن را نام گذاری کنید
شیوه استفاده [url]عبارت[/url]
[url=تنظیم]عبارت[/url]
مثال شیوه استفاده [url]http://forum.parsiking.com[/url]
[url=http://forum.parsiking.com]تالارهای پادشاه ایرانی[/url]
نمایش مثال خروجی http://forum.parsiking.com
تالارهای پادشاه ایرانی

لینک کردن موضوع
برچسب [thread] اجازه می دهد که موضوعی را بوسیله شناسه (شماره) موضوع , لینک کنید. می توانید با در نظر گرفتن پارامتری به موضوع نام هم بدهی
شیوه استفاده [thread]کد تاپیک[/thread]
[thread=کد تاپیک]عبارت[/thread]
مثال شیوه استفاده [thread]42918[/thread]
[thread=42918]کلیک کن![/thread]
توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
نمایش مثال خروجی http://forum.parsiking.com/showthread.php?t=42918
کلیک کن!

لینک کردن پست
برچسب [post] اجازه می دهد که پست مورد نظر خود را بوسیله در نظر گرفتن شناسه (شماره) آن لینک کنید. می توانید یک نام هم برای لینک خود بوسیله تعیین یک پارامتر اختیاری تعیین کنید.
شیوه استفاده [post]کد پست[/post]
[post=کد پست]عبارت[/post]
مثال شیوه استفاده [post]269302[/post]
[post=269302]کلیک کن![/post]
توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
نمایش مثال خروجی http://forum.parsiking.com/showthread.php?p=269302#post269302
کلیک کن!

لیست گلوله ای
بر چسب [list] اجازه میدهد که بدون تعیین یک خصیصه , لیست ساده گلوله ای ایجاد کنید. برای گلوله دار کردن هر بخش ( جمله) از برچسب [*] استفاده می شود.
شیوه استفاده [list]عبارت[/list]
مثال شیوه استفاده [list]
[*]آیتم اول لست
[*]لیست آیتم 2
[/list]
نمایش مثال خروجی
  • آیتم اول لست
  • لیست آیتم 2

لیست پیشرفته
بر چسب [list] اجازه میدهد که بوسیله تعیین یک خصیصه , لیست پیشرفته ایجاد کنید. این خصیصه مقداری است به این شرح: 1 برای لیست شماره ای , یا A برای لیست بر اساس حروف بزرگ , یا a برای لیست بر اساس حروف کوچک , یا I برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین بزرگ , و i برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین کوچک
شیوه استفاده [list=تنظیم]عبارت[/list]
مثال شیوه استفاده [list=1]
[*]آیتم اول لست
[*]لیست آیتم 2
[/list]

[list=a]
[*]آیتم اول لست
[*]لیست آیتم 2
[/list]
نمایش مثال خروجی
  1. آیتم اول لست
  2. لیست آیتم 2
  1. آیتم اول لست
  2. لیست آیتم 2

تصاویر
بر چسب [img] اجازه می دهد که تصاویر را در پست های خود جاسازی کنید.همچنین می توانید آن را بوسیله ترکیب با برچسب [url] به سایت مورد نظر خود لینک کنید.
شیوه استفاده [img]عبارت[/img]
مثال شیوه استفاده [img]http://forum.parsiking.com/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (لینک نشده است)

[url=http://www.example.com] [img]http://forum.parsiking.com/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (لینک شده است)
نمایش مثال خروجی (لینک نشده است)

(لینک شده است)

کد
برچسب [code] متن شما را در قسمتی مجزا با قلم , رنگ و حالتی ثابت , نمایش می دهد.
شیوه استفاده [code]عبارت[/code]
مثال شیوه استفاده [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
نمایش مثال خروجی
کد:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

کد PHP
برچسب [php] همانند برچسب [code] عمل می کند باین تفاوت که در نمایش کدهای PHP با هایلایت کردن قسمت هایی از آن هماهنگی ایجاد می کند. هر چند این برچسب برای کدهای PHP طراحی شده اما ممکن است روی زبان های دیگر برنامه نویسی وب نیز درست عمل کند.
شیوه استفاده [php]عبارت[/php]
مثال شیوه استفاده [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
نمایش مثال خروجی
کد PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


نقل قول
برچسب [quote] اجازه می دهد که متن شخص دیگری را نشانه دار کنید (نقل قول)
شیوه استفاده [quote]نقل قول[/quote]
[quote=نام کاربری]عبارت[/quote]
مثال شیوه استفاده [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;426961]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
نمایش مثال خروجی
نقل قول:
Lorem ipsum dolor sit amet
نقل قول:
نوشته اصلی به وسیله John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
نقل قول:
نوشته اصلی به وسیله John Doe نمایش پست
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
برچسب [noparse] اجازه می دهد که از اعمال کد های vB جلوگیری کنید.
شیوه استفاده [noparse][b]عبارت[/b][/noparse]
مثال شیوه استفاده [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
نمایش مثال خروجی [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

ضمیمه
بر چسب [attach] اجازه میدهد که فایل پیوست (نظیر عکس) در هر نقطه دلخواه از پست شما نمایش داده شود. از این گزینه می توانید جهت نمایش فایل های پیوستی که قبلا" ضمیمه شده اند در پست های خود استفاده کنید.
شیوه استفاده [attach]فایل پیوست[/attach]
مثال شیوه استفاده [attach]12345[/attach]
نمایش مثال خروجی


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 12:52 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2019 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios